Påminner om dårskap -2015

Av alla problem som orsakades av olämpliga gode män (tre på rad och en tillfällig men bättre inhoppare => 4 totalt) och förvaltaren innan mig (den värste stollen av alla) så minns man förstås mest bara det allra stolligaste/fulaste och skadande.
Man kan heller inte processa i domstol om varje detalj och det som behöver tas upp i domstol är som alltid detta med mors berövade bostad.

Först går kravet dock till J.K. och som jag berättat finns först nu i år de bevis vi behöver.
Dessutom kommer jag aldrig släppa dårskapen i Örebro Tingsröta vad gäller de föremål som försvann för både mor och mig med Galenfalkens försorg. (Jörgen Hagenfalk, numera Västerås som också skadat andra brukare och anhöriga)

Tingsrötan och domaren Ringborg (fascist?) struntar i regeln att godman ska ersätta den skada han orsakar. Trots tillräcklig bevisning, men polisen bär en stor del av ansvaret, dvs lekskolan inom rättsväsendet, eftersom domstolen bara bryr sig ifall gangster godman blivit åtalad och dömt av allmän åklagare.
Hur ska det gå till när ingenting utreds? Bara läggs ned, tas upp igen, ny lekskola och läggs ned igen?

Hittade ett brev från -2015 där en av dessa veritabla rötägg i Örebro, ”förvaltaren” skickade en ”räkning” på arvode till både mig och mor.
Bara ETT exempel ur en lång rad dårskaper.
Varför ska mor behöva läsa hot om kronofogde?
Mor och jag har ALLTID skött våra åtaganden, mor missade nån hyra efter att hon blivit dement.
Detta visar tydligt hur totalt omdömesbefriad denne stolle är.

Hotfullt om arvode -Storm

Jag har igår begärt att Länsstyrelsen igen ska gå igenom vad Örebro överförmyndare ägnade sig åt. Man har säkerligen skadat många sjuka och anhöriga. Dvs de bör ompröva sitt felaktiga beslut att ignorera problemen.

HELE BRYN-JENSEN FRAMTRÄDDE HELT HYCKLANDE DÅ SVT REDOVISADE ALLA PROBLEM MED GODE MÄN OCH ÖVERFÖRMYNDARE. HON LÅTSADES VARA
F Ö R V Å N A D
I stället borde hon ta sig för pannan och betänka vad jag och andra anmält.
Länsstyrelsen och tingsrötan är moralsikt sett medbrottlingar och understödjer brotten mot de sjukaste och anhöriga.

 

 

 

 

 

 

Jag anpassar mitt eget boende för mors skull, igen, utan fascistoid Örebro-påverkan eller Hofors-ruffel.

Tror knappast att någon enda person följt och minns förvecklingarna i Örebro och hur jag tvingades ”göra rockad” med mors och mitt boende för att slippa de fascistoida inslagen från Örebro kommun, den gode mannen där som var komplett idiot och en skygglappad, troligen partisk tingsrätt. Jag förberedde mao egen flytt till Örebro för mors skull och då passade det bra med att jag övertog den bostad mor ägde där eller i alla fall betalde hyran där. Jag är ende arvtagare och den bästa lösningen ur ekonomisk synvinkel för både mor och mig var just att behålla bostaden. Hittills har vi förlorat ca 200.000 kr pga missad värdeökning.
Den bostaden var också viktig för mor och utgjorde en trygghet och glädje för henne, hon uppskattade mycket att jag bodde där en tid.
Under dessa månader -2013 rensade jag upp i den röra som uppstått i bostaden och följde upp det nya boendet där jag och andra anhöriga avslöjade stora missförhållanden (Elgströmska huset) medan den gode mannen,. som således var säkerställd  komplett idiot, ofredade mig på allehanda sätt och var helt blind för allvarliga problem på Elgströmska huset.
Han klarade sig pga polisens daghemsverksamhet och pga tingsrättens ständigt partiska eller i vart fall skygglappade ageranden och hycklande bemötanden.
Dock ett fenomen som jag senare insåg inte alls bara gäller handläggarna i Örebro tingsrätt utan i många tingsrätter och i de tre  hovrätterna som inte medger prövningstillstånd i såna ärenden – vad man än visar!
En ren rätts-pest i Sverige som förvärrar det redan helt tokiga system som låtsas styra godmannaområdet på ett reglerat sätt.

I stället tvångsförsåldes bostaden och delar av både mors och mina ägodelar försnillades av den gode mannen.
Helt i sin ordning enligt polis-åklagare och Örebro Tingsrätt/Ringborg-2015 . På samma sätt som rotel 9 i rätten var totalblinda för problemen med ”galenfalken” under -2013. Dvs partiskheten verkar vara ett faktum.

Som många förstått pga SVT-inslagen i Aktuellt och Rapport så är det så gott som omöjligt att komma ur klorna ur dessa egentligen neo-fascistiska (eller liknande) gode män och myndigheter.
Under tiden kan den sortens individer förskingra allt som den enskilde äger och massmedia reagerar sällan innan den enskilde avlider i total misär och alla pengar stulna.
(se tex Berra-fallet i -Sundsvall)

Ignoransen och vansinnet är jämförbart med Nazi-Tyskland på 30-talet där Sverige var en medlöpare. Dessa som förefaller vara nazistoida individer sitter alltså och trycker i Sveriges myndigheter inkl. domstolarna än idag. Ingen minister eller rättsvårdande instans medger det, liknande problem tycks existera även där. Jag har sett och hört dessa individer agera och det finns inte minsta tvekan längre. På sistone har jag sett och känt att Justitieminister Morgan Johansson gömmer och vårdar denna nazistoida läggning bakom ett litet flin.  Hans argument för att inte förändra det nazistoida systemet som förvärras av dito handläggningar är egentligen direkt vansinnigt. (Också enligt tex SKL)
Argumentet är att det tar för lång tid. Jag önskar honom och alla röt-drivare i domstolarna samma ålders-öde som tex Berra i Sundsvall.

Jag och mor slank ur dessa nazistoida-klor genom att mor flyttade upp till Gävleborg i stället. Hon hade rätt att flytta varhelst hon önskade enligt gällande regler. Också detta var en sak som domstol och godman -galenfalken och hans efterträdare ”ormen”,  hade problem med. ”Ormen” kunde knappt ens betala en räkning manuellt i tid. Det skulle ha gått mycket snabbare med den nödvändiga flytten om inte min dåvarande hemkommun Hofors orsakade problem med plats på demensboende för mor. Det fungerade mycket bättre i Sandviken. Åtta månaders väntan i Hofors förbyttes i tre veckors väntan i Sandviken och mycket bättre bemötande.
Har man inte nog av allvarliga sjukdomar som demens hos en förälder, är det verkligen nödvändigt med allehanda bluff och fascistoid myndighetsutövning.

fotnot
En stor del av min släkt på fars sida mördades och bestals under nazi-tyskland. Jag är väl förtrogen med den nazistiska agendan och känner igen dessa mönster varhelst de avtecknar sig. Jag har gått igenom dessa problem med min far som i sin tur har redogjort för dem i Brasiliansk teve under flera timmar.

 

Snart interpellationsdebatter om dårskapen

För två år sedan fick jag också ett svar med ett tack, numera tror jag att riksdagsfolket börjar bli moget att genomföra förändringar i det veritabelt dåraktiga systemet med gode män som knappt kan räkna på fingrarna men klarar att stjäla för de sjuka.
Jag tipsade om usla regler också hos FMI, de som skyddar dåliga bluffande mäklare.
– – – –
Från regeringskansliet idag:

Hej Hans
Tack för dina mejl till Regeringskansliet om gode män och förvaltare och om Fastighetsmäklarinspektionens regler . Jag har blivit ombedd att svara och jag vill på detta sätt bekräfta att vi har tagit del av innehållet i dina mejl och tacka för dina synpunkter.
När det gäller gode män och förvaltare kan jag nämna att justitie- och migrationsminister Morgan Johansson kommer att delta i två interpellationsdebatter i detta ämne i riksdagen senare i juni. Jag bifogar länkar till riksdagens webbplats där protokollet från debatterna kommer att publiceras:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/gode-man-som-forsnillar_H310608

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/overformyndarverksamheten_H310607

Med vänliga hälsningar
Cecilia Kindahl

Kommunikationsenheten
Justitiedepartementet

Här texten jag sänt in denna gång:
Skickat: den 22 maj 2016 14:45
Till: S Registrator; Ju Registrator
Ämne: Speciella problem i systemet med gode män och förvaltare

Privat har jag pga mors demens erfarenhet av fem olika ställföreträdare.

Betr. de tre ansvarsområdena (eg. fel att använda ordet ansvar därför att inget som helst ansvar behöver tas enligt gällande regler)

Ekonomi,  alla utom en klarade att sköta samt redovisa ekonomin tillfredställande.

Omsorg om person,  två av fem klarade att hantera denna del.

Ta tillvara individens rätt, Ingen av de fem hade de kunskaper och omdöme som krävs.
– –

Sedermera som mors förvaltare har jag konstaterat verkligt stora systemfel som jag tidigare bara kunnat ana delar av.
Jag har haft vissa kontakter ned Riksdagsmän, främst Barbro Westerholm och Helena Bargholz. Barbro har kämpat med att få förändringar till stånd, Helena har beklagat situationen och speciellt det som min mor drabbats av i form av outredd brottslighet av en godman.

Jag vill poängtera två mycket stora problem utan att i dagsläget komma med någon form av lösning mer än bättre urval av polispersonal.

Exempel 1

En godman orsakar ekonomisk förlust för en enskild ”brukare” genom rent slarv eller genom kombination av slarv och okunskap. Kanske också ”dumhet”)

Vid en ev. stämning av godman * kommer tingsrätten sannolikt att bedöma skadan som utomobligatorisk. Dvs det förelåg inget avtal mellan parterna. Rätten kan meddela att skada är orsakad men det går inte att utdöma skadestånd.
I de fall som det varit polisanmälan läggs ärendena vanligen ned snabbt utan seriös utredning.
I de fall som det förekommit brottslighet skulle det ha uppstått ersättningsskyldighet men kräver seriös polis och åklagarhandläggning alternativt framgångsrikt drivet enskilt åtal, vilket så gott som ingen ställföreträdare eller ombud skulle ge sig in i.

* Utfört av en efterföljande ställföreträdare eller den enskilde själv med befullmäktigat ombud eller pga ett tilfrisknande

Ovanligt i första fallet därför att ställföreträdare inte vill eller inte klarar att gå till domstol ens i uppenbara fall, många anser att uppdraget bara gäller det som är, och inte det som varit. De flesta gör ingen genomgång av det som varit.

Exempel 2

I fall som här ovan och det förekommit direkt befängt, hänsynslöst eller mycket omdömeslöst beteende av godman, tar rättsväsendet vanligen inte hänsyn till en särskild regel i föräldrabalken som föreskriver att en godman ska vara rättrådig och ersätta orsakad skada.
Ingen bedömning av rättrådighet, omdöme eller liknande förekommer.

Situationen är pga ovanstående mycket allvarlig och har så varit i många år.

Man kan lätt förstå hur polisens bristande ansvar och omdöme i utredningar kommer medföra att olämpliga, även brottsliga gode män och förvaltare inte kommer att entledigas och många sjuka och totalt utlämnade personer drabbas.

___________________________________________________________________
Till Registrator, Socialdepartementet via registrator • I princip all post och e-post till regeringen och Regeringskansliet blir allmän handling. Det innebär bland annat att allmänheten och massmedia har rätt begära att få ta del av innehållet.

Skickat: den 26 maj 2016 07:34
Till: Ju Registrator
Ämne: Gravt felaktiga regler för FMI

Jag visar via bifogade filer ett exempel där en fastighetsmäklare klarat sig med en erinran genom att helt enkelt ljuga om vad som förevarit.

Mäklaren heter Linda Hallebrant och assistenten heter Erika Haräng. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Sandviken.
Ärendet hos FMI har bet.  dnr 4.1-1826-15.

Assistenten sköter budgivningen (se bif SMS-foto) på ett katastrofalt sätt, i ett mail ser man att jag frågar vad som egentligen hände under budgivningen där Haräng bara slutar höra av sig då jag lagt högsta bud. Sen återkommer efter ca två veckor med beskedet att det är sålt. etta till ett betydligt lägre pris än jag var beredd att gå upp till.
Säljarna förlorade mer än en halv miljon på fastigheten, den ene sjuk och den andre oseriös med KRF efter sig.
De hade separerat och det är mycket synd om den kvinnliga parten.

Det rör sig sannolikt om en insideraffär i detta fall. Mäklaren och assistenten har goda vänner och släkt i det aktuella området, Järbo Sandviken.

Det finns flera grova lögner i Hallebrants svar till FMI men dessa får jag inte se förrän efter att beslutet är fattat. Exempelvis att mäklaren själv skötte budgivningen! Eller att överförmyndare ska godkänna min affär! (inköp för min mors och min egen räkning där jag är förvaltare för mor, stuga åt mor och villa/renoveringsobjekt för mig, jag kunde själv betala detta kontant och förvaltarskapet medger investering upp till 60 % av taxeringsvärde utan särskilt medgivande, i detta fall skulle bara detta ha räckt)

Då beslut är fattat är det försent att gå in med dylika bevis om lögner!
Så länge ord står mot ord så frias mäklaren!
FMI-beslut kan inte överklagas och de intresserar sig inte för omprövning.
Tala om galna regler! Egentligen fritt fram att ljuga för en mäklare som hunnit se vad anmälaren kommer med innan hon väljer sina lögner.

Jag och andra hoppas verkligen att den förändring i regelverket som ska vara på gång, tar hänsyn till såna här möjligheter till bluff!

——

Länk ang insider-bluffen (gick ej till myndigheten, 2018 görs en JK-anmälan mot 
det bedrövliga FMI)

Örebropolisens brottsfiltrerande daghemsverksamhet

En rejäl nytta med att gå till domstol mot GALENFALKEN som begått brott mot både mig och mor, vilket jag aldrig kommer släppa, var att det kom skriftligt på ett förhållande som jag inte hade kännedom om.
Skada som en godman orsakar en enskild ”brukare” kan ses som UTOMOBLIGATORISK dvs det förelåg inget kontraktsförhållande mellan parterna (mor och galenfalken i det här fallet) och därför går det inte att utdöma skadestånd.
Det är ju mycket intressant eftersom en sån skada kan vara hur stor som helst.
Lägg märke till att en godman bara måste ersätta sån skada ifall BROTT är VISAT.
Som jag förstår saken så visas det  inte i ett civilmål utan i ett enskilt åtal.
Enskilt åtal måste man driva när åklagare och polis vägrar att göra en seriös utredning och lägger ned förundersökning eller utredning vilket man i det här fallet gjorde efter många löjeväckande turer. Till exempel ATT ropa i telefon ”DET ÄR SÅÅÅ SVÅRT MED KOMMUNEN”. Ärligt, men ytterst avslöjande!
FU-målet bestod, trots att det gällde en minimal summa (5000 kr totalt) och var ett s.k. förenklat tvistemål (FT-mål) av flera delar och en del var utrymningen av alla mors tillhörigheter som fanns kvar i bostaden, februari -2014.
Inte förrän nyligen, EFTER FU-målet, fick jag överraskande besked från överförmyndaren i mors nya hemkommun Sandviken, besked om att galenfalken INTE HADE MEDGIVANDE från öfn Örebro att utrymma bostaden. Det kan man tydligen se i akten. Hela tiden har jag utgått från att han hade medgivande trots att öfn Örebro och de oseriösa stollarna där aldrig besvarade frågan annat än på ett undvikande, förhalande sätt.
Nu har jag den 20 maj pratat med utredningsansvarigt rötägg Åsa Berggren och hon ville ha det hela via mail. Det fick hon omgående samma dag. Dvs bevis på att galenfalken inte hade det här medgivandet.
Berggren har på en vecka inte ens svarat trots en påminnelse.
Både öfn Örebro och polisen Örebro skyddar vissa brottslingar, men den saken har jag haft på känn i flera år. Det handlar inte bara om ett ”idiotsystem” runt gode män, systemet ”sköts” av rena rötägg som inte vågar eller vill ha en förändring.

FT-målet är överklagat, främst pga den nya informationen och jag har bifogat ca 25 sidor polisanmälningar och tilläggsanmälningar med godslista och annat.
Men också genom att jag anhåller att rättsväsendet ska ta hänsyn till regeln i föräldrabalken som säger att en godman ska vara rättrådig.
Detta är en sak som rådmannen ”Finger”borg och också hela rotel 9 helt struntar i att ens försöka sätta sig in i och det är en sak som kräver vanligt sunt förnuft och omdöme.
Vi får se om hovrätten också fortsätter skydda brottslighet som begås av en godman.

Trots att jag antog att galenfalken hade något slags medgivande att agera som han gjorde februari -2014, ansåg jag att han åtminstone skulle ha låtit bli att undanröja de saker som jag lagt undan i förråd utanför bostaden, för bara några veckor.
Detta då det var enligt mors egentliga vilja då hon fick reda på vad det var för saker och fick hjälp med sitt mycket dåliga minne.
Jag vet ju att hon med minnet i behåll, aldrig skulle ha tillåtit en utomstående, hänsynslös galning kasta bort allt hon ägde,  helt i onödan och dessutom mot mina instruktioner.
I hovrätten har jag också försökt att få skadeståndskravet utökat till att omfatta ALLT som försvann, både i bostaden och förrådet.
Jag har inte räknat ut värdet på alla sakerna ännu men skrev att jag kommer göra det innan den 1/7.
Vi får de om hovrätten är läskunniga den här gången och tycker man ska följa lagar och regler.
I målen förut som låg i rotel 9 i tingsrätten så handlade det om att få bort den här aktuella galenpannan som godman för mor och då diffade det i läsförståelse både i tingsrätten och hovrätten.
Det ser mao ut som hela systemet, alla instanser, gör allt för att skydda vissa brottslingar. ”Grundpelaren” i den rötan ÄR dock polis och åklagare.

Öppet brev till SVT

Hej Kent.

Jag har genomlidit fyra dåliga gode män, varav en sannolik tjuv, samt en usel ”förvaltare” för min mor sedan -2010.
Hon bodde då 22 mil från mig, jag är ende nära anhörige, jag var också en del utomlands.
Nu är jag mors förvaltare och reder ut vad mina föregångare gjort.
Det leder till minst två förenklade tvistemål varav ett är avklarat och jag väntar på dom.

Det vanligaste sättet att stjäla från de sjuka är att ta ca halva fickpengen som betalas ut kontant.
Ingen av de fem har annars förskingrat pengar för min mor.

Jag är imponerad av det ni vaskat fram som kan påskynda förändringen av systemet, som så många länge önskat.
Men jag tycker att en viktig sak måste belysas noga, jag vet inte varför ni inte gjort detta trots 3 – 4 inslag.
Hur har dessa förskingringar som ni tagit exempel på kunnat genomföras eftersom det inte får finnas mer än ca 25.000 kr på pensionskontot, resten ska överföras till ett förmyndarspärrat konto.

Min mor har fått genomlida mer än de flesta, förutom demensen, misshandel, näringsbrist, felmedicinering och cancer.
Hon är 84 år gammal.

Hälsningar / Hans


Till läsarna
Jag vet iofs en klar möjlighet, som jag förut meddelat här i bloggen att jag vet, men inte  redogjort för eftersom det kanske missbrukas om man redogör för en generell möjlighet.
Just i de enskilda fallen som visats upp i teverutan borde man kanske gräva djupare.

Slarv och medbrottslighet från överförmyndare och kanslister är en tillkommande faktor.

 

Imponerande reportage på SVT-nyheterna

Det försvinner kanske mer pengar från de sjuka än jag trott. Jag vet inte hur många utsatta som omfattas av undersökningen. Redovisningsproblemen och slarviga/ignoranta överförmyndare och kanslister har jag berättat en hel del om i bloggen, men mitt syfte är lite annorlunda, jag pekar på andra typer av oskick förutom penningförskingring och har fäst mig vid att så många gode män och förvaltare inte ens är allmänbildade och absolut inte tar tillvara de sjukas rätt.
Betr att ”så få gode män polisanmäls” (trots allt uppdagat slarv eller i vart fall av anhöriga och socialtjänst rapporterade misstänkta oegentligheter) så har jag försökt visa att det ÄR INGEN IDE ATT POLISANMÄLA EN GODMAN DÄRFÖR ATT POLISEN MISSKÖTER UTREDNINGARNA IFALL DE ÖHT KOMMER TILL STÅND. Det allra mesta läggs ned omedelbart. De som tar emot anmälan begriper sällan vad man pratar om och även om de begriper så uppstår det ofta fel i det de klottrar ned. Sen ska man arbeta, ofta förgäves, med att försöka rätta dessa fel. Minns klart och tydligt hur en polis i Örebro ärligt sa, efter att ha lyssnat på mina klagomål, ”DET ÄR SÅ SVÅRT MED KOMMUNEN”.

Jag har också försökt visa att Länsstyrelsen i Dalarna gör allt för att skydda sina vänner på kommunen i Örebro.
Detta är enkelt för dem eftersom de 90 år gamla reglerna är rejält töjbara och om länsstyrelsen tolkar uppenbart fel så finns ingen seriös myndighet som angriper det.

Kanske mest av allt är min inriktning att peka på den generella ondskan i vårt samhälle.
Den ondska och illvilja som existerar inom alla  myndighets-slag och återkommer inom många enskilda enheter.

En nästan fantastisk insats dock utfört av Grill och Jämtby i samarbete med några duktiga personer inom omsorgen. Jag saknar bara en beräkning på hur mycket pengar som försvinner i snitt per ”brukare” (sjuk utlämnad enskild människa) i den grupp som omfattas?
Vet man det så kan varje anhörig komma att engagera sig lite mer.

Mådde inget vidare under förhandlingen men ”bara som vanligt”

Första gången jag drivit ett FT-mål med ”huvudförhandling”
I alla fall vad jag minns, de jag minns har slutat med förlikning.
Allt i ett svep, under en ganska stressig rådman, som ändå höll ordning på det mesta, men inte riktigt allt.
Han återkom till en i sammanhanget oväsentlig kostnad, 300 kr för en befängd ansökan om avhysning då jag befann mig i mors bostad – med mor.
(Januari -14) Jag hade samma svar varje gång och då anmärkte han på att jag upprepat samma sak tre gånger.

Efteråt och försent kom jag på att jag hade glömt visa att dessa 300 kr tagits ut på mors konto. Det kan ha varit därför han upprepade sig.
Han kan inte gå in med direkta tips.
En sån fadäs även om det är ett minimalt belopp, det är ju ändå den fatalt korkade och felaktiga ansökan jag vill belysa, inte pengarna i sig, men allt bör styrkas.
Nu kanske det räckte med att herr galen inte opponerade sig i den delen.
Det enda skriftliga bemötande jag sett kom via Krf där han yttrade irrelevant och felaktigheter.
Dessa ville jag bemöta, och jag nämnde det från början, men glömde bort i den stora stressen som pågick och pga sjukdomen som påverkar hjärnan.
Annat problem var att  jag avstod från ett vittne (annan anhörig) på villkoret att jag under sanningsförsäkran skulle berätta om vad denne sagt.
Domaren bekräftade att det var ok.
Jag glömde det sen och rätten glömde det pga stress och bristande ordning.
Jag tycker att notarien borde hjälpa till med sånt, det blir annars en nästan omänsklig uppgift för en ensam domare som mao också är ordförande.
Galenfalken kunde flera gånger ganska obehindrat avvika från den exakta sakfrågan, men jag varskoddes oftare om jag gjorde samma misstag.

Det här borde kanske inte gjorts, jag kan inte klara sånt här stressigt och partiskt elände då jag är trött av MS-skov. Hjärnan kopplar illa och allt fungerar via ryggraden (lätt överdrift)
Jag borde kanske ha anhållit hos överförmyndaren om en advokat som extra godman för det här ändamålet men inte säkert att en advokat skulle ta det pga det obetydliga arvodet.
För mig hade det iaf räckt att vittna och svara på raka frågor.

Domen kommer om tre veckor.

Trött och dålig till domstolen

Ett av de två inledande småmålen mot mina föregångare har kommit igång snabbt och med den för mig oväntade lösningen att delta via videolänk.
Av allt att döma vill inte bara jag, utan också tingsrätten få detta avklarat så snart som möjligt och jag kommer att snabbt delge att det inte är fråga om förlikningsförhandling och gärna förenklad huvudförhandling på en gång efter genomgång av formalia.
Hur det än går blir rättens bedömning i en här delen mycket intressant och behövs för att kunna ge mig och många andra en slutgiltig bild av skyddet som många dåliga godeman åtnjuter nästan hur de än beter sig.

Jag känner av ”skov”  av MS som gör mig extra trött och jag är minst lika dålig i halsen som vanligt.  *
Trots flera halsoperationer som bara gett marginell effekt.
Men jag är glad och tacksam att det här öht kommer till stånd eftersom jag aldrig skulle ha begett mig till Örebro för ett FT-mål. Dessutom med de aversioner som jag anser mig ha byggt upp på goda grunder, men har fått korrigera efter att ha haft kontakter med Västmanlands Tr där problemen verkar vara precis desamma då det gäller viss handläggande personal. (Dömandet med bara en rådman är alltid ett lotteri och man vill inte att detta ska skötas av cyniska, oerfarna och i mångt och mycket okunniga  unga damer som trivs med att tillämpa sin ”makt”, utan hellre en korrekt, erfaren äldre person. Faktum är att det där riktigt dåliga och olämpliga har jag bara sett bland unga damer. Det är faktum men inte avsett att vara anti-feministiskt e.d.)
Jag var beredd att bege mig till Västerås därför att dit har jag andra ärenden pga goda vänner samt en granne som gärna vill åka med dit då det är hans barndomstrakter.
Men nu behöver jag bara bege mig till Gävle medelst ett bekvämt litet tåg som förhoppningsvis rullar på bättre än i onsdags då ett slutade fungera och måste dras av ett annat, med stora förseningar just då jag behövde åka med.
Idag måste jag vara beredd att gå hem och ta bilen om det strular.

  • oklart om nervskadan som påverkar halsen beror på en olycka under 90-talet eller MS.

Skatteverket slarvade och vilseledde mig

Det kom en helt oväntad förklaring på att alla gode männen innan mig skippat att betala arbetsgivaravgifter på de arvoden de plockat ut, och inte heller dragit nån skatt.
Skatteverket borde ha känt till förklaringen, om inte annat den skatterevisor som ringde upp mig och ville ha min hjälp att ta fram uppgifter om bl.a. ”galenfalken” och hans övriga ”brukare” (offer).
När skatteverket meddelar att inga avgifter betalts (men om skatterna betalts på annat sätt än enligt reglerna, dvs senare, kunde man inte upplysa om pga sekretess) så är det klart att jag tror dem.
Jag till och med frågade hur det är om något arvode betalas av kommunen, skulle då skatt på arvodet synas på mors skattekonto? Jag fick svaret ”ja” -vilket är fel.
Mor hade låg pension men också bankmedel, så hon fick vad jag utgått från i alla fall, stå för hela arvodena själv.
Arvodena i Örebro är nästan dubbelt så höga som i Sandviken där mor bor nu.
Galenfalken fick ca 20.000/år skattefritt för att sitta och titta på när banken betalade räkningarna via autogiro, och därutöver skada mor på flera sätt samt ofreda mig.
Det oväntade är nämligen att Örebro kommun sedan -2012 har ett eget system där de betalar skatterna på arvodena (vilket ger mer pengar åt gode män) och dessutom arbetsgivaravgifterna, vilket är en lättnad för ”brukarna”.
Detta förklarar varför bara den förste gode mannen betalat avgiften. (eller försökt betala eftersom hon glömde berätta för skatteverket vad pengarna avsåg, så mor fick dem tillbaka senare enligt en upplysare på verket, jag har inte kollat dessa gamla redovisningar i detalj)

Jag kunde pga skatteverkets uppgifter inte tro annat än att Ön missat i granskningarna av redovisningarna. Det här kan förklara ignoransen som JO visade upp då jag anmälde dit, men jag frågar mig varför de inte upplyser om orsaken i så fall i stället för att börja dribbla med ärendenummer och blanda detta med ett annat ärende som var nedlagt.
Informationen fick jag i stället från länsstyrelsen.
Jag har också fått ett svar från Ön Örebro, där den bifogade wordfilen dock var skadad så jag vet inte vad det gällde, jag kunde bara hitta en mening som gick att tyda och där stod att jag kunde vända mig till polisen.
Det verkar infantilt och dumt, just som det brukade vara från handläggaren Spextor.

Fortfarande är min kritik mot andra förhållanden densamma, tex att Galenfalken dolde arvodena genom att kalla dem för ”privata medel” vilket är helt befängt.
Sånt orsakar bryderier hos anhöriga, men det struntar Ön Örebro i.
Varför inte kalla arvodena för  ”onödiga kostnader”.

 

Skatteverket håller kontakten

Av allt att döma så har det pågått systematiskt arvodesfusk i Örebro och Överförmyndarkanslisterna har systematiskt  ”missat” att ställföreträdarna inte betalat arbetsgivaravgifter och inte ens deklarerat arvodena till skatteverket enligt gällande regler.
Troligen har man också struntat i att skatta för arvodena. Ingen skatt är iah dragen enligt reglerna.
Detta kommer ovanpå alla andra problem som innefattar egenmäktiga förfaranden av den ”galenfalk ” som blivit ett av bloggens huvudobjekt.
Detta elände där jag slutligen måste stämma.
Hittills har myndigheterna hållit ögon och öron stängda för dennes ofog.
Nu ser detta ut att kunna vända.
En skatterevisor ringde mig idag för att efterhöra om jag har uppgifter om falkens övriga offer.
Det hade jag och returnerade per omgående.